Horizon Group Real Estate Investment FAQ

שאלות נפוצות

על שם מי נרשמים הנכסים הנרכשים?

אופן הרישום המקובל בארה”ב היא דרך חברה לצרכי מס ומספקת הגנה מפני אחריות אישית. החברה נרשמת על שם המשקיעים.

כיצד מחושבת התשואה השוטפת? (מהו "היום הקובע"?)

היום הקובע

משקיע יחשב כמשקיע לצורך קבלת הכנסות שוטפות ואחרות, החל מהיום ה-1 לחודש הקלנדרי, של תחילת הרבעון הבא, מהיום בו עברו כל כספי ההשקעה שלו שהופקדו בחשבון הנאמנות בישראל

האם יש בטחון לתשואה? ומהו?

לא. כבכל השקעה קיימים גם סיכונים והתשואה אינה מובטחת לכן תגוון “אופק” את הנכסים הנרכשים ותיצור תיק נכסים סולידי למשקיעים.

מהן העלויות הנוספות בגין ההשקעה?

שכ”ט העו”ד הנאמן בישראל בסך 1.5% אחוז.

מי אחראי על תשלומי הוצאות המימון?

החברה האמריקאית באמצעות החברה המנהלת של הקרן.

כיצד מועבר הכסף לארה"ב?

הנאמן יעביר את כספי הנאמנות או כל סכום חלקי מתוכם לשם רכישת הנכסים, תשלום ההוצאות הנלוות ושיפוץ הנכסים, העברת הכספים תבוצע רק לאחר שיומצא לנאמן לשביעות רצונו, באמצעות חברת הטייטל, ביטוח של רכישת הנכס מחברת הטייטל ולפיו הנכס ירשם ע”ש הנהנה, הוא בעל הזכויות.

מה היא התשואה השוטפת?

התשואה השוטפת היא התשואה נטו משכר דירה לאחר כל ההוצאות כולל הוצאות המימון, ביחס להון העצמי המושקע.

מתי מחולקת התשואה השוטפת?

התשואה השוטפת מחולקת בכל רבעון קלנדרי. בעבור שלושת החודשים שקדמו.

כיצד מתבצע דיווח המס לרשויות בארה"ב?

דיווח המס לרשויות בארה”ב מתבצע על ידי משרד רואי חשבון אמריקאי, המלווה את הקרן בפעילותה השוטפת, ועורך את הדיווחים על פי החוק.

מהם תנאי היציאה באם ארצה למשוך את כספי?

ישנה אפשרות להכנסת משקיע חדש במקום המשקיע שמעניין למכור, או שהמשקיע מוכר את אחזקותיו למי שהוא מעוניין במקרה שלא נמצא קונה. מובטח למשקיע כי יקבל את כספו שהושקע בחזרה.

דברים שחשוב לזכור לפני השקעה בנכס נדל”ני בחו”ל 

דילוג לתוכן